RÄTTSLIGT MEDDELANDE / AVISO LEGAL

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

 1. Juridisk information och acceptans

 

Vi informerar dig om att i enlighet med artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli,

av informationssamhället och elektroniska handelstjänster (LSSICE), data

Identifieringen av det företag som ansvarar för denna webbplats är:

 

Företagsnamn: HOME ANDALU LIVING SCA

NIF: F93561579

Adress: AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, Nerja (Málaga)

Telefon +34 677177989

E-post: emelie@andaluliving.com

Registreringsdata:

 

Om aktiviteten är föremål för föregående administrativt tillstånd: uppgifterna relaterade till nämnda aktivitet godkännande och identifiering av det behöriga organ som ansvarar för dess tillsyn introducerar administrativt tillstånd STUDIE VARJE SPECIFIKA FALL - Hotell: registrering i R.T.A (Andalusian Tourism Registry, Ministry of Tourism, Commerce and Sports) - Resebyrå (licensdata från ministeriet för turism och sport, kod för Turistidentifiering) - hälsocentraler. Administrativt tillstånd Artikel 29 Lag 14/1986 av den 25 april, General of Health. Andalusiska register över centra, tjänster och Sanitära anläggningar. - Försäkringsmäklare eller försäkringsagent: DGS-nummer. lag 30/1995 om förordning och övervakning av försäkring. Om du utövar ett reglerat yrke (advokat, gårdschef, arkitekt, ingenjör, läkare, tandläkare, veterinärer, farmaceuter, psykologer, advokater, notarier ...) bör innehålla: - Högskoledata Professionell och antal kollegier - Officiell eller professionell akademisk examen du har - Var nämnda titel utfärdades - Professionella standarder som gäller för utövandet av sitt yrke

 Användningen av webbplatsen innebär uttryckligt och fullständigt godkännande av de allmänna villkoren i version som publicerades vid den tidpunkt då användaren kommer åt den, trots den särskilda villkor som kan gälla för vissa av de specifika tjänsterna på webbplatsen.

 

Tillträde till webbplatsen är gratis förutom kostnaden för anslutning via nätverket av telekommunikationer som tillhandahålls av accessleverantören som avtalats av användarna. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder och deras tillträde är begränsad.

 

Användningen av webbplatsen tillskriver användarens villkor för webbplatsen (nedan "användaren") och innebär godkännande av alla villkor som ingår i detta juridiska meddelande. Tillhandahållandet av Webbplatstjänsten har en begränsad tid vid den tidpunkt då användaren är ansluten till webbplatsen eller till någon av de tjänster som tillhandahålls genom den. därför Användaren måste läsa detta juridiska meddelande noggrant vid varje tillfälle då avser att använda webbplatsen, eftersom den och dess användningsvillkor som finns här Juridiskt meddelande kan genomgå ändringar. Vissa webbplatstjänster tillgängliga för Internetanvändare eller exklusiva för HOME ANDALU LIVING SCA-kunder kan vara föremål för särskilda villkor, bestämmelser och instruktioner som i förekommande fall ersätter, kompletterar och / eller modifierar detta Rättsligt meddelande och det måste accepteras av användaren innan tillhandahållandet av motsvarande tjänst.

 

Denna webbplats och dess innehåll är skyddad av gällande lagstiftning.

i frågor om immaterialrätt.

HEM ANDALU LIVING SCA äger alla immateriella rättigheter och

industriell webbplats, såväl som elementen däri. Därför kvarstår det

Reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och transformation av

hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i vilket som helst medium och

på något tekniskt sätt utan uttryckligt tillstånd från HOME ANDALU LIVING SCA.

 

varumärken eller distinkta tecken ägs av HOME ANDALU LIVING SCA eller tredje parter, utan att det förstås att tillgång till webbplatsen tillskriver någon rättighet på ovannämnda varumärken, handelsnamn och / eller distinkta tecken. Alla produkter och tjänster på dessa sidor som INTE ägs av HOME ANDALU LIVING SCA är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och erkänns som Sådant av vårt företag. Visas endast på HOME ANDALU LIVING SCAs webbplats a reklam- och informationssamlingseffekter. Dessa ägare kan begära modifiering eller eliminering av informationen som tillhör dem.

 

 3. Villkor för användning av webbplatsen

 

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen korrekt i enlighet med lagen och Nuvarande rättsligt meddelande. Användaren kommer att svara på HOME ANDALU LIVING SCA eller emot tredje parter, av eventuella skador som kan orsakas till följd av överträdelse av nämnda skyldighet. Det är uttryckligen förbjudet att använda webbplatsen i skadliga syften för varor eller intressen av HEM ANDALU LIVING SCA eller tredje part eller på annat sätt överbelastning, skador eller inaktivera nätverk, servrar och annan datorutrustning (hårdvara) eller produkter och datorprogram (programvara) från HOME ANDALU LIVING SCA eller tredje part.

 

 Användaren förbinder sig att använda innehållet i enlighet med lagen och detta

och nuet Rättsligt meddelande, såväl som med andra villkor, föreskrifter och instruktioner som är lämpligt De kan vara tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

 

 Endast i informationssyfte måste användaren i enlighet med gällande lagstiftning avstå från:

 

- Återge, kopiera, distribuera, göra tillgängligt, kommunicera offentligt, transformera eller ändra innehållet utom i de fall som är godkända enligt lag eller uttryckligen samtyckt av HOME ANDALU LIVING SCA eller av den som äger äganderätten till exploateringsrättigheter där så är lämpligt.

 

- Återge eller kopiera för privat bruk de innehåll som kan betraktas som Programvara eller databas i enlighet med gällande lagstiftning angående immateriell egendom, såväl som dess offentliga kommunikation eller tillhandahållande av tredje parter när dessa handlingar nödvändigtvis innebär reproduktion av Användare eller en tredje part.

 

 - Extrahera och / eller återanvända hela eller en väsentlig del av innehållet i Webbplats samt databaserna som HOME ANDALU LIVING SCA har lagt till Användarens disposition.

 

 Internetanvändaren som vill introducera länkar från sina egna webbsidor till sajten

Du måste följa villkoren som anges nedan utan okunnighet om de undviker de skyldigheter som härrör från lagen:

Länken kommer bara att länka till hemsidan eller startsidan på webbplatsen men kanske inte reproducera det på något sätt (online-länkar, kopia av texter, grafik, etc.).

 

Det är under alla omständigheter förbjudet i enlighet med gällande och gällande lagstiftning i varje För närvarande upprätta ramar eller ramar av alla slag som omger webbplatsen eller tillåter Visualisering av innehållet via andra internetadresser än webbplatsen och, I alla fall när det ses tillsammans med innehåll utanför webbplatsen för form som: (I) producerar, eller kan producera, fel, förvirring eller bedrägeri hos användare om tjänstens eller innehållets verkliga ursprung; (II) antar en jämförelse ellerorättvis imitation; (III) tjänar till att dra nytta av HOME-varumärket och prestige

ANDALU LIVING SCA; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning.

 

Ingen falsk manifestation kommer att göras från sidan som introducerar länken,

felaktig eller felaktig om HOME ANDALU LIVING SCA, dess partners, anställda, kunder eller om kvaliteten på de tjänster som den tillhandahåller.

 

I inget fall kommer det att uttryckas på sidan där länken som HOME ANDALU finns

LIVING SCA har gett sitt samtycke för att infoga länken eller på annat sätt

sponsrar, samarbetar, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster.

 

Användning av något ord, grafiskt eller blandat varumärke eller något annat märke är förbjudet kännetecken för HOME ANDALU LIVING SCA på avsändarens sida utom i

fall tillåtna enligt lag eller uttryckligen godkänts av HOME ANDALU LIVING SCA och

under förutsättning att i dessa fall är en direktlänk till webbplatsen tillåten i formuläret

fastställd i denna klausul.

 

Sidan som upprättar länken måste troget följa lagen och kanske inte när som helst

Om du har eller länkar till ditt eget eller tredje parts innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller

i motsats till moral och goda seder (pornografiska, våldsamma, rasistiska etc.); (II)

framkalla eller kan framkalla hos användaren den falska uppfattningen att HEM ANDALU LIVER

SCA prenumererar, stöder, följer eller på något sätt stöder, idéer, manifestationer eller

avsändare, lagliga eller olagliga, (III) är olämpliga eller inte relevanta för

HEM ANDALU LIVING SCA-aktivitet med uppmärksamhet på plats, innehåll och tema för

avsändarens webbsida.

 

Åtkomst till webbplatsen innebär inte skyldigheten från HOME ANDALU LIVING SCA

kontrollera sannolikhet, noggrannhet, tillräcklighet, lämplighet, fullständighet och aktualitetinformation som tillhandahålls genom den. Innehållet på denna sida är av karaktär allmänna och utgör inte på något sätt tillhandahållande av en juridisk rådgivningstjänst eller av något slag, så att sådan information är otillräcklig för beslutsfattande personliga eller affärsmässiga av användaren.

 

HOME ANDALU LIVING SCA ansvarar inte för beslut som fattats av

information som tillhandahålls på webbplatsen eller om skador orsakade till användaren eller tredje parter i samband med åtgärder vars enda grund är informationen som erhållits på webbplatsen.

  

Åtkomst till webbplatsen innebär inte skyldigheten från HOME ANDALU LIVING SCA

kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement.

 

Det motsvarar användaren, i vilket fall som helst, tillgängligheten av lämpliga verktyg för

Upptäckt och desinfektion av skadliga datorprogram.

HEM ANDALU LIVING SCA ansvarar inte för skador på utrustningen.

Användare eller tredjepartsprogramvara under tillhandahållandet av webbplatstjänsten.

 

Tillgång till webbplatsen kräver tredjeparts tjänster och leveranser, inklusive transport till genom telenät vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet och drift inte gör det

motsvarar HOME ANDALU LIVING SCA Därför de tjänster som tillhandahålls genom

på webbplatsen kan stängas av, avbrytas eller otillgänglig, före eller

Samtidigt tillhandahåller webbplatstjänsten.

 

HOME ANDALU LIVING SCA ansvarar inte för skador av något slag

produceras i användaren som medför orsak till fel eller frånkopplingar i nätverk av

telekommunikation som orsakar avstängning, avbokning eller avbrott i tjänstens tjänst

Webbplats under dess tillhandahållande eller tidigare.

 

 Tjänsten för åtkomst till webbplatsen inkluderar tekniska länkningsenheter, kataloger och till och med sökinstrument som gör att användaren kan komma åt andra sidor och webbplatser på Internet (nedan "Länkade webbplatser"). I dessa fall agerar HOME ANDALU LIVING SCA som tjänsteleverantör i enlighet med artikel 17 i lagen 34/2002, av den 12 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och kommer endast att ansvara för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på webbplatserna Kopplad till den grad att du har effektiv kunskap om olagligheten och inte har inaktiverat länken med due diligence. Om användaren anser att det finns en webbplats Länkat till olagligt eller olämpligt innehåll kan du meddela HOME ANDALU LIVING SCA i enlighet med förfarandet och effekterna i klausul 6, utan I inget fall innebär detta meddelande skyldigheten att ta bort motsvarande länk.

 

 I inga fall bör förekomsten av länkade webbplatser förutsätta att det finns avtal med de ansvariga eller innehavarna därav, inte heller rekommendationen, marknadsföringen eller identifieringen av HOME ANDALU LIVING SCA med de manifestationer, innehåll eller tjänster som tillhandahålls.

 

HOME ANDALU LIVING SCA känner inte till innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna och av så mycket ansvarar inte för skadorna som orsakats av olaglighet, kvalitet, föråldrad, otillgänglighet, fel och värdelöshet för innehållet och / eller tjänsterna på de länkade webbplatserna eller av alla andra skador som inte direkt kan hänföras till HOME ANDALU LIVING SCA.

 

INFORMATION DATA SKYDD:

 

 Ansvarig:  HOME ANDALU LIVING SCA med CIF F93561579

                     Avenida Castilla Perez 64, Nerja (Malaga)

 

Syfte Hantering av kontakter:  Användare samt informationsförfrågningar

                                                       tas emot av webben.

Rättslig grund:                             Den berörda partens samtycke. Legitimt intresse

Bevaringsperiod:                         De kommer att hållas under den tid som krävs för att             

                                                       följa syfte för vilket de samlades in och för att bestämma det möjliga ansvar som kan härledas från nämnda syfte och från

 

Mottagare :                                  Inga uppgifter kommer att överföras till tredje part,     förutom att de uppfylls juridiska skyldigheter

Överföringar internationell:       Inga internationella dataöverföringar kommer att göras

Rättigheter :

 

 • Tillgång (vilken information har vi)
 • Rättelse (ändring av de data vi lagrar)
 • Radering (radering av data)
 • Portabilitet (överföring till en annan tredje part av informationen)
 • Motstånd mot behandling (Förnekande av någon behandling i

betong)

 • Begränsning av behandlingen (konditionering av vissa

konkret behandling)

För att utöva någon rätt bör du kontakta den ansvariga

kopia av ditt NIF.

Reklamation:  : Du kan lämna in ett klagomål riktat till AGPD via myndighetens elektroniska huvudkontor: (https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/) eller på icke elektroniks väg.

 

I händelse av att användaren eller någon annan Internetanvändare var medveten om det

Länkade webbplatser hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga,

kränkande, våldsamma eller i strid med moral kan kontakta HOME ANDALU

LIVING SCA indikerar följande ytterligheter:

 

- Personuppgifterna för den som ringer: namn, adress, telefonnummer och adress till

e-post;

- Beskrivning av fakta som avslöjar den länkade webbplatsens olagliga eller olämpliga karaktär;

- I händelse av kränkningar av rättigheter, såsom immateriell och industriell egendom,

rättighetsinnehavarens personuppgifter kränks när han är en annan person än

- Du måste också ange den titel som bevisar rättighetsinnehavarens legitimitet

och i förekommande fall representanten som ska agera på innehavarens vägnar när han är en person

annat än den som ringer;

- Uttalande om att informationen i anspråket är korrekt

 

Mottagningen av HOME ANDALU LIVING SCA för den kommunikation som tillhandahålls i denna klausul innebär inte, som anges i LSSI, effektiv kunskap om verksamheten och / eller innehåll som anges av den som ringer.

 

Den måste också ge den titel som bevisar rättighetsinnehavarens legitimitet och, i dess

fall, representanten att agera på innehavarens vägnar när det är en annan person än

kontakten; Uttalande om att informationen i anspråket är korrekt.

 

 

Alla aviseringar och meddelanden från parterna kommer att gälla för

efterlevnad av de medel som tillåts enligt lag. De som är relaterade till denna webbplats är de kommer att anses vara effektiva för alla ändamål om de görs via webbplatsen själv.

 

HOME ANDALU LIVING SCA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra modifieringar som du anser vara lämpliga på din webbplats genom att kunna ändra, ta bort eller lägga till båda innehåll och tjänster som tillhandahålls genom det som det sätt på vilket de verkar presenteras. Å andra sidan kan dessa villkor ändras i när som helst Ändringarna kommer att träda i kraft från tidpunkten för publiceringen.

 

Detta juridiska meddelande regleras alltid i alla extremiteter av spansk lag

och när den tillämpliga lagen tillåter avkall på den etablerade juridiska jurisdiktion, utses den som jurisdiktion att lösa möjliga tvister, domstolarna i Malaga, uttryckligen avstå från användaren att annan jurisdiktion som kan gälla.

 

VAR? 

Det juridiska meddelandet måste vara tillgängligt från företagets webbplats via en länk som

Det är vanligtvis längst ner på huvudsidan, även om det finns tillfällen att det finns

direkt i ett avsnitt på webbplatsen.

 

VARFÖR?

Det är obligatoriskt att ange att person, företag, förening etc. ligger bakom webbplatsen. För det

Skattedata ska visas såväl som kontaktinformation.

 

HUR? 

Vi har lämnat den redo att kopiera klausulen och klistra in den på den sida som är avsedd för meddelandet

 

NÄR?

Från det ögonblick som vi levererar pen drive med klausuler,

genomförande.

 

VEM?

Du kan genomföra denna klausul eller göra begäran till supportavdelningen

av företaget som hanterar webbplatsen.

 

 

AVISO LEGAL

1. Información legal y aceptación

Le informamos que, en virtud del cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), los datos identificativos de la empresa responsable de este sitio web son:

 

Razón Social:

HOME ANDALU LIVING SCA

NIF:

F93561579

Dirección:

AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, , Nerja (Málaga)

Teléfono

677177989

Email:

emelie@andaluliving.com

Datos registrales:

 

 

Si la actividad está sujeta a autorización administrativa previa: los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión introducir la autorización administrativa ESTUDIAR CADA CASO ESPECÍFICO - Hoteles: Inscripción en R.T.A (Registro de Turismo de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte) - Agencia de Viajes (Datos de licencia por Consejería de Turismo y Deporte, Código de Identificación Turísitico) - Centros sanitarios. Autorización administrativa. Artóculo 29 Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad. Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. - Corredor de seguros o Agente de Seguros: número DGS. Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros. Si ejerce una profesión regulada (abogado, administrador de fincas, arquitecto, ingeniero, médicos, dentistas, veterinarios, farmacéuticos, psicólogos, procuradores, notarios...) deberá incluirse: - Datos colegio profesional y No de colegiado - Título académico oficial o profesional con el que cuente - Donde se expidió dicho título - Normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión

El uso del Sitio Web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web.

El acceso al Sitio Web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a travós de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido.

La utilización del Sitio Web atribuye la condición de usuario de éste (en adelante, el 'Usuario') e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del servicio del Sitio Web tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado al Sitio Web o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.

Algunos servicios del Sitio Web accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos para los clientes de HOME ANDALU LIVING SCA, pueden estar sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.

2. Propiedad intelectual e industrial

Este Sitio Web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

HOME ANDALU LIVING SCA es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su web, así como de los elementos contenidos en la misma. Por ello, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la totalidad o parte de los contenidos de esta web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización expresa de HOME ANDALU LIVING SCA.

2.1 Términos y Condiciones.

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de HOME ANDALU LIVING SCA o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Sitio Web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de HOME ANDALU LIVING SCA son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de HOME ANDALU LIVING SCA a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.

 

 

3. Condiciones de uso del Sitio Web

3.1 General

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Sitio Web de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a HOME ANDALU LIVING SCA o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Queda expresamente prohibido el uso del Sitio Web con fines lesivos de bienes o intereses de HOME ANDALU LIVING SCA o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de HOME ANDALU LIVING SCA o de terceros.

3.2 Contenidos

El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.

Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de:

 • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por HOME ANDALU LIVING SCA o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso.

 • Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un tercero.

 • -  Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos integrantes del Sitio Web así como de las bases de datos que HOME ANDALU LIVING SCA pongan a disposición de los Usuarios.

  3.3 Introducción de enlaces al Sitio Web

  El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Sitio Web deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley:

  El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Sitio Web pero no podrá reproducirla de ninguna forma (online links, copia de los textos, gráficos, etc).

  Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Sitio Web o permitan la visualización de los Contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del Sitio Web y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Sitio Web de forma que: (I) produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o Contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de HOME ANDALU LIVING SCA; o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente.

No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre HOME ANDALU LIVING SCA, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta.

En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que HOME ANDALU LIVING SCA ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.

Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro signo distintivo de HOME ANDALU LIVING SCA dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos por la ley o expresamente autorizados por HOME ANDALU LIVING SCA y siempre que se permita, en estos casos, un enlace directo con el Sitio Web en la forma establecida en esta cláusula.

La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (I) sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que HOME ANDALU LIVING SCA suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; (III) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de HOME ANDALU LIVING SCA en atención al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente.

4. Exclusión de responsabilidad

4.1 De la Información

El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte de HOME ANDALU LIVING SCA de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través del mismo. Los contenidos de esta página son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación de un servicio de asesoramiento legal o de ningún tipo, por lo que dicha informaciún resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales por parte del Usuario.

HOME ANDALU LIVING SCA no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el Sitio Web ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Sitio Web.

4.2 De la calidad del servicio

El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte de HOME ANDALU LIVING SCA de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.

Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

HOME ANDALU LIVING SCA no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Sitio Web.

4.3 De la disponibilidad del Servicio

El acceso al Sitio Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a HOME ANDALU LIVING SCA Por consiguiente, los servicios proveídos a través del Sitio Web pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o simultáneo a la prestación del servicio del Sitio Web.

HOME ANDALU LIVING SCA no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

4.4 De los contenidos y servicios enlazados a través del Sitio Web

El servicio de acceso al Sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de bu?squeda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y Sitio Webs de Internet (en adelante, 'Sitios Enlazados'). En estos casos HOME ANDALU LIVING SCA actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a HOME ANDALU LIVING SCA de acuerdo con el procedimiento y los efectos establecidos en la cláusula 6, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

En ningón caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de HOME ANDALU LIVING SCA con las manifestaciones, contenidos o servicios proveódos.

HOME ANDALU LIVING SCA no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a HOME ANDALU LIVING SCA.

 

 

5. Protección de datos.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

HOME ANDALU LIVING SCA con CIF F93561579 AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, , Nerja (Málaga)

Finalidad

Gestión de contactos y usuarios, así como solicitudes de información recibidas por la web.

Base jurídica

Consentimiento del interesado. Interés Legítimo.

Plazo de conservación

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la

normativa de archivos y documentación.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, excepto para el cumplimiento de las obligaciones legales.

Transferencias

Internacionales

No se realizarán transferencias internacionales de datos

Derechos

 • Acceso (Qué informacióndisponemos)
 • Rectificación (Modificación de los datos quealmacenamos)
 • Supresión (Eliminación de losdatos)
 • Portabilidad (Traslado a otro tercero de losdatos)
 • Oposición al tratamiento (Negación a algún tratamiento en concreto)
 • Limitación del tratamiento (Condicionamiento de algún tratamiento enconcreto)

Para ejercitar cualquier derecho, debe dirigirse al responsable con copia de su NIF.

Reclamación

Puede presentar una reclamación dirigida a la AGPD, mediante la

sede electrónica de la Autoridad (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o por medios no electrónicos 

 

 

6. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuvieran conocimiento de que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con HOME ANDALU LIVING SCA indicando los siguientes extremos:

 • Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;

 • Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio Enlazado;

 • En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial, los datos personales del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del

  comunicante.

 • Asimismo deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos

  y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona

  distinta del comunicante;

 • Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta

  La recepción por parte de HOME ANDALU LIVING SCA de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, seún lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el comunicante.

  Asimismo deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante; Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta.

  7. Notificaciones

  Todas las notificaciones y comunicaciones realizadas por las partes serán válidas de conformidad con los medios admitidos en Derecho. Las relativas al presente Sitio Web se considerarán eficaces, a todos los efectos, si se realizan a través del propio Sitio Web.

  8. Modificaciones

  HOME ANDALU LIVING SCA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados. Por otro lado, los presentes términos y condiciones podrán cambiar en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor desde el momento de su publicación.

  9. Legislación

  El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española siempre y cuando la Ley aplicable permita la renuncia al fuero legal establecido, se designa como fuero para dirimir posibles disputas, los juzgados de Málaga, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

¿DÓNDE?

El aviso legal debe ser accesible desde la página web de la empresa, a través de un enlace que suele estar en la parte inferior de la página principal, aunque hay vece que se puede encontrar directamente en un apartado del sitio web.

¿POR QUÉ?

Es obligatorio indicar que persona, empresa, asociación, etc hay detrás del sitio web. Para ello debe aparecer los datos fiscales, asi? como los datos de contacto.

¿CÓMO?

Lo hemos dejado preparado para copiar la cláusula y pegarla en la página dedicada al aviso legal.

¿CUÁNDO?

Desde el momento en el que hacemos entrega del pendrive con la cláusulas se puede realizar la implantación.

¿QUIÉN?

Puede hacer la implantación de esta cláusula o realizar la solicitud al departamento de soporte de la empres que gestione el sitio web.

Svenska English

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår