INTEGRITETSPOLICY / POLITICA DE PRIVACIDAD

Integritetspolicy:

Den här lagtexten ger dig information om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas vid användning vår webbplats (andaluliving.com), inklusive all information du kan ge oss via webbplats när du tillhandahåller din kontaktinformation via det formulär som är aktiverat för det. Vi informerar dig om att våra tjänster inte är möjliga genom att tillhandahålla din information de människorna som förordningarna hindrar dem från att ge samtycke, så när vi lämna formulärgarantierna för att du har tillräcklig kapacitet att bevilja sådant samtycke.

 

 

 Personuppgifterna som behandlas på vår webbplats kan inkludera bland annat information:

 • Identitetsdata: namn, efternamn och användarnamn.
 • Kontaktinformation: e-post eller faktureringsadress.

 

Vi samlar inte in några uppgifter om speciella kategorier av personuppgifter (de som

avslöja deras etniska eller rasiella ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser eller filosofisk, facklig anknytning och hälsoinformation, genetiska eller biometriska data). Om du blir ombedd att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i

anställer mellan oss och vägrar att tillhandahålla dem till oss, kanske vi inte kan utföra

nämnda kontrakt eller tillhandahålla tjänsten och måste meddela oss i förväg.

 

De medel vi använder för att samla in personuppgifter är:

 

 • Via formuläret på vår webbplats, via våra e-postmeddelanden från

kontakta, via telefon eller post, när, bland annat:

 • Begär information om våra produkter eller tjänster
 • Anställa tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter
 • Begär budgetar
 • Skicka dina kommentarer

 

För att säkerställa kvaliteten på vår portal måste vi förbehålla oss rätten att vägra

varje registreringsbegäran eller avbryta eller avbryta en registrering tidigare

accepteras om vi förstår att du inte uppfyller dessa krav eller någon annan lag eller lagstiftning. Om detta

händer, kommer vi att försöka förklara orsakerna till vårt beslut, men vi kan inte

åtar sig att göra det i alla fall.

 • Genom automatiserad teknik eller interaktioner: på vår webbplats Vi kan automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, handlingar från navigations- och användningsmönster. Denna information samlas in via cookies eller Liknande tekniker Om du vill utöka informationen kan du läsa vår policy av cookies här (länk)
 • Genom tredje parter: Google: analytiska data eller sökdata. Utanför Europeiska unionen.

 

De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

- För formalisering av ett kontrakt mellan HOME ANDALU LIVING SCA och dig.

- När du samtycker till behandlingen av dina uppgifter

- När vi behöver dem för att följa en juridisk eller lagstadgad skyldighet

- Vid behov för vårt berättigade intresse eller av en tredje part.

Användaren kan återkalla det samtycke som ges när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till

emelie@andaluliving.com eller genom att konsultera avsnittet om utövande av rättigheter nedan.

Vi kan behandla vissa personuppgifter av ytterligare juridiska skäl, så om du behöver

Detaljer om detta kan skicka ett e-postmeddelande till emelie@andaluliving.com.

Syfte: dina uppgifter kommer endast att användas för de syften för vilka vi samlar in dem, såvida inte

Det anses rimligt att vi bör använda dem av en annan anledning. Han var tidigare

meddelar så att du blir informerad om det juridiska skälet för dess behandling och så länge som

beställningen är kompatibel med det ursprungliga syftet.

Konserveringsperiod: De kommer att bevaras under den nödvändiga tiden för att uppfylla

syfte för vilket de samlades in och för att fastställa möjliga ansvarsområden

de kan härledas från nämnda syfte och från behandlingen av uppgifterna. Bestämmelserna kommer att gälla

i de olika bestämmelserna om bevarandeperioden, i vad som är tillämpligt på

nuvarande behandling

 

 Användare kan komma i kontakt genom att skicka en kommunikation till det registrerade kontoret

HEM ANDALU LIVING SCA eller e-postadress emelie@andaluliving.com, inklusive

Fotokopia av ditt ID eller annat liknande identifieringsdokument för att begära utövande av

följande rättigheter:

- Tillgång till dina personuppgifter: du kan fråga HOME ANDALU LIVING SCA om du är det

med dina personuppgifter

- Rättelse av dina personuppgifter om de inte var korrekta.

- Rätt att glömma dina personuppgifter.

  

Begränsning av behandlingen: dina data kommer endast att sparas av HOME ANDALU

LIVING SCA för utövande eller försvar av fordringar.

- Opposition: kan motsätta sig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall HEM ANDALU

LIVING SCA låter dig bearbeta uppgifterna på det sätt du anger, såvida inte av skäl

legitimt eller för att utöva eller försvara eventuella fordringar, måste dessa fortsätta

behandlas

- Portabilitet: om du vill att dina data ska behandlas av ett annat företag, HEM

ANDALU LIVING SCA, underlättar portabiliteten för dina data till den nya ansvariga.

 

För att utöva dessa rättigheter kan du använda de modeller som byrån har gjort tillgängliga för dig spanska dataskydd. På samma sätt kan du klaga till A.E.P.D. om du tror att det finns ett problem med vägen där HOME ANDALU LIVING SCA behandlar dina uppgifter. Du kan rikta dina påståenden till motsvarande kontrollmyndighet: den spanska byrån för dataskydd. Vi kan behöva begära specifik information för att hjälpa oss bekräfta din identitet och garantera din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon annan av de rättigheter som nämns ovan). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa det Personuppgifter lämnas inte ut för någon som inte har rätt att ta emot dem. Alla förfrågningar löses inom den angivna lagliga perioden på 1 månad. Men det kan ta oss mer än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du redan har gjort en serie föreställningar tidigare. I detta fall kommer vi att meddela dig och behålla dig uppdaterad.

 

Det är möjligt att vi i utförandet av vårt arbete behöver hjälp från tredje part

(processorer), som bara kommer att behandla uppgifterna för att tillhandahålla den upphandlade tjänsten, och

som vi har motsvarande åtgärder för att garantera dina rättigheter:

- Tjänsteleverantörer som tillhandahåller systemadministrationstjänster och

Informationsteknik

- Professionella rådgivare som inkluderar advokater, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller bank-, juridiska, försäkrings- och bokföringskonsulttjänster

Alla datakontrollanter till vilka vi överför dina data respekterar säkerheten av dina personuppgifter och kommer att behandla dem enligt R.G.P.D.

Vi tillåter endast dessa chefer att behandla dina data för vissa ändamål och för

Överensstämmelse med våra instruktioner. Du kan dock fråga oss i enlighet med

Öppenhet en lista över vem som är dessa företag som tillhandahåller tjänster, du kan göra det

till e-post: emelie@andaluliving.com.

 

 Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra dina data

personal av misstag går förlorade, används eller får åtkomst på ett obehörigt sätt,

ändra eller avslöja. Dessutom begränsar vi åtkomst till dina personuppgifter till dessa

anställda, upphandlare och andra tredje parter som har ett kommersiellt behov av

Känner till dessa uppgifter. De behandlar bara dina personuppgifter enligt våra instruktioner och

De kommer att omfattas av tystnadsplikt.

Vi har implementerat förfaranden för att hantera alla misstänkta brott mot dina uppgifter

personlig och vi kommer att meddela dig och kontrollmyndigheten om det händer, till exempel

som regleras i GDPR i artiklarna 33 och 34, ett säkerhetsbrott.

  

VAR?

Det juridiska meddelandet måste vara tillgängligt från företagets webbplats via en länk som

Det är vanligtvis längst ner på huvudsidan, även om det finns tider som kan hittas

direkt i ett avsnitt på webbplatsen.

 

VARFÖR?

Det är obligatoriskt att ange att person, företag, förening etc. ligger bakom webbplatsen. För det

Skattedata ska visas såväl som kontaktinformation.

 

HUR?

Vi har lämnat den redo att kopiera klausulen och klistra in den på den sida som är avsedd för meddelandet

 

NÄR?

Från det ögonblick som vi levererar pen drive med klausuler,

genomförande.

 

VEM?

Du kan genomföra denna klausul eller göra begäran till supportavdelningen

av företaget som hanterar webbplatsen

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Este texto legal le da detalles de como se recopilan y procesan sus datos personales al usar nuestro sitio web (andaluliving.com), incluyendo cualquier información que pueda proporcionarnos a traves del sitio cuando proporciona sus datos de contacto a través del formulario habilitado para ello.
Le informamos que, al proporcionarnos sus datos, nuestros servicios no son posibles para aquellas personas que la normativa les impide prestar consentimiento, por lo que cuando nos remite los formularios nos garantiza que tiene la capacidad suficiente para otorgar tal consentimiento.

1. Responsable del tratamiento. Datos de contacto del responsable HOME ANDALU LIVING SCA, AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, , Nerja (Malaga) y correo electronico emelie@andaluliving.com.

 

2. ¿Qué datos recopilamos? Según el Reglamento General de Proteccion de Datos un dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable, es decir toda la información capaz de identificar a una persona. Esto no incluiria los datos anonimos, ni porcentuales.

Los datos personales que se procesan en nuestra Web podrían incluir, entre otros datos: Datos de identidad: nombre, apellido y nombre de usuario.
Datos de contacto: email o dirección de facturación.

No recopilamos ningún dato relativo a categorias especiales de datos personales (aquellos que desvelen su origen etnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosoficas, la afiliación sindical e información sobre su salud, datos genéticos o biométricos). En caso de que se le solicite recopilar datos personales por ley o segun los terminos de contratacion entre nosotros y se niegue a facilitarnoslos, es posible que no podamos realizar dicho contrato o prestar el servicio, debiendo comunicarnoslo con antelacion.

 

3. ¿Cómo recopilamos sus datos personales?

Los medios que usamos para recopilar datos personales son:

A traves del formulario de nuestra pagina web, a traves de nuestros emails de contacto, por teléfono o correo postal, cuando, entre otras cosas:

 •  Solicita información de nuestros productos o servicios

 •  Contrata la prestación de nuestros servicios o productos

 •  Solicita presupuestos

 •  Envía sus comentarios

  Para asegurar la calidad de nuestro portal, tenemos que reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o bien de suspender o cancelar un registro previamente aceptado si entendemos que no cumple estos requisitos o cualquier otra ley o norma. Si esto ocurre, intentaremos exponer los motivos de nuestra decisión, pero no nos podemos comprometer a hacerlo en todos los casos.

 •  A través de la tecnología o interacciones automatizadas: en nuestro sitio Web podemos recopilar automáticamente datos técnicos sobre su equipo, acciones de navegación y patrones de uso. Estos datos son recopilados a través de cookies o tecnologías similares. Si quiere ampliar la información, puede consultar nuestra política de cookies aquí 

 •  A través de terceros:
  Google: datos analíticos o datos de búsqueda. Fuera de la Unión Europea.

   

   

4. Finalidad y legitimidad para el uso de sus datos.

Los usos ma?s comunes de sus datos personales son:
- Para la formalizacio?n de un contrato entre HOME ANDALU LIVING SCA y usted.

- Cuando preste su consentimiento en el tratamiento de sus datos
- Cuando los necesitemos para dar cumplimiento a una obligacio?n legal o regulatoria - Cuando sea necesario para nuestro intere?s legi?timo o de un tercero.

El Usuario podra? revocar el consentimiento prestado en cualquier momento enviando un correo a emelie@andaluliving.com o consultando el apartado de ejercicio de derechos ma?s adelante. Podemos procesar algu?n dato personal por algu?n motivo legal adicional, por lo que si necesita detalles al respecto puede enviar un correo electro?nico a emelie@andaluliving.com.

Finalidad: sus datos so?lo sera?n utilizados para los fines para los que los recopilamos, a menos que se considere razonablemente que debemos usarlos para otro motivo. Previamente se le notificara? para que este? informado del motivo legal de su procesamiento y siempre y cuando el fin sea compatible con el propo?sito original.

Plazo de conservacio?n: Se conservara?n durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Sera? de aplicacio?n lo dispuesto en las diferentes normativas respecto al plazo de conservacio?n, en lo que resulte de aplicacio?n al presente tratamiento.5. Sus Derechos en Proteccio?n de Datos

 

5. Los usuarios se podra?n poner en contacto enviando una comunicacio?n al domicilio social de HOME ANDALU LIVING SCA o direccio?n de correo electro?nico emelie@andaluliving.com, incluyendo fotocopia de su D.N.I u otro documento de identificacio?n similar, para solicitar el ejercicio de los siguientes derechos:

 • Acceso a sus datos personales: podra? preguntar a HOME ANDALU LIVING SCA si esta? usando sus datos personales.
 • Rectificacio?n de sus datos personales, si no fuesen correctos.
 • Derecho al olvido de sus datos personales.
 • Limitacio?n del tratamiento: sus datos solo sera?n conservados por HOME ANDALU LIVING SCA para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
 • Oposicio?n: podra? oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso HOME ANDALU LIVING SCA dejara? tratar los datos en la forma que nos indiques, salvo que por motivos legi?timos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, estos deban seguir siendo tratados.
 • Portabilidad: en caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra firma, HOME ANDALU LIVING SCA, le facilitara? la portabilidad de sus datos al nuevo responsable.

 

Para ejercer estos derechos podra? utilizar los modelos puestos a su disposicio?n por la Agencia Espan?ola de Proteccio?n de Datos.

De igual modo, podra? reclamar ante la A.E.P.D. si considera que hay un problema con la forma en que HOME ANDALU LIVING SCA esta? tratando sus datos. Podra? dirigir sus reclamaciones a la autoridad de control correspondiente: La Agencia Espan?ola de Proteccio?n de Datos.

Es posible que tengamos que solicitarle informacio?n especi?fica para ayudarnos a confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a sus datos personales (o ejercer cualquier otro de los derechos mencionados anteriormente). Esto es una medida de seguridad para garantizar que los datos personales no se revelen a ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos.

Todas las solicitudes las solventamos en el plazo legal indicado de 1 mes. No obstante, puede llevarnos ma?s de un mes si su solicitud es particularmente compleja, o si ya ha realizado una serie de actuaciones previamente. En este caso, le notificaremos y le mantendremos actualizado.

 

6. Acceso a datos personales para prestacio?n de servicios

Es posible que, en el desempen?o de nuestro trabajo, necesitemos de la ayuda de terceros (encargados de tratamiento), que solo tratara?n los datos para prestar el servicio contratado, y con los que disponemos de las correspondientes medidas para garantizar sus derechos:

 

 • Proveedores de servicios que brindan servicios de administracio?n de sistemas y tecnologi?a de la informacio?n.
 • Asesores profesionales que incluyen abogados, auditores y aseguradores que brindan servicios de consultori?a bancarios, legales, de seguros y de contabilidad

Todos los encargados de tratamiento a quienes transferimos sus datos respetaran la seguridad de sus datos personales y los trataran de acuerdo al R.G.P.D.

Solo permitimos que dichos encargados traten sus datos para fines determinados y de conformidad con nuestras instrucciones. No obstante puede solicitarnos, en cumplimiento de la trasparencia un listado de quie?nes son estas empresas que nos prestan servicios, puede hacerlo al email: emelie@andaluliving.com.

 

7. Seguridad de Datos

Hemos implementado las medidas de seguridad adecuadas para evitar que sus datos personales se pierdan accidentalmente, se usen o accedan de forma no autorizada, se modifiquen o divulguen. Adema?s, limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos empleados, agentes contratistas y otros terceros que tengan una necesidad comercial de conocer dichos datos. Solo procesara?n sus datos personales segu?n nuestras instrucciones y estara?n sujetos a un deber de confidencialidad.

Hemos implementado procedimientos para tratar cualquier sospecha de violacio?n de sus datos personales y se lo notificaremos a usted y a la Autoridad de Control en caso de que ocurriera, tal como queda regulado en el RGPD en sus arti?culos 33 y 34, una brecha de seguridad.


 

Svenska English

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår